Zásady ochrany osobních údajů a soubory cookie

S vašimi osobními údaji zacházíme vždy důvěrně.  Pečlivě je chráníme, dodržujeme veškerou platnou legislativu a podrobně vás o tom informujeme.

Správce údajů

Správcem osobních údajů je Gymnázium ARTION, IČ  14 424 991, se sídlem Mikulandská 134/5, Praha 1. Škola je zapsána v rejstříku školských právnických osob ve složce  2022  pod pořadovým číslem 013.

Které osobní údaje shromažďujeme a pro které účely

V  rámci studiasouvisejících činností studentů, rodičů a pedagogů, shromažďujeme a zpracováváme dle GDPR následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Národnost
 • Adresa trvalého bydliště
 • Adresa korespondenční
 • E-mail
 • Telefon
 • Vzdělání a praxe (zaměstnaní, projekty)

U zájemců o osobní setkání s pedagogy nebo návštěvu v prostorách školy shromažďujeme a  zpracováváme dle GDPR následující osobní údaje:

 • jméno
 • příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo

U zájemců o odběr novinek (newsletteru) shromažďujeme a  zpracováváme dle GDPR následující osobní údaje:

 • e-mailová adresa

všech návštěvníků webu artion.cz shromažďujeme a zpracováváme následující data:

 • IP adresa
 • Analytické cookies – umožňují sledovat chování uživatelů na webu (které stránky navštěvují, jak dlouho na nich jsou apod.)

Už z podstaty internetové komunikace se nelze vyhnout využívání některých tzv. síťových identifikátorů, mezi které patří zejména IP adresa návštěvníků webu, a různých cookies (viz kapitola Cookies).

Pro webovou analytiku webu artion.cz využíváme Universal Analytics, analytický nástroj společnosti Google. Pomocí tohoto nástroje sbíráme jen data, která považujeme za nutná a/nebo přínosná pro rozvíjení našich služeb.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pro následující skupiny účelů.

 • Účely, které souvisejí se studiem na naší škole. Osobní údaje tak využíváme například za účelem komunikace se zájemci o studium či studenty.
 • Účely pro vnitřní potřebu Gymnázia ARTION. Osobní údaje zpracováváme za  účelem ochrany našich práv a  oprávněných zájmů, ke sledování kvality služeb a  k  jejich následnému vylepšování, k  analýzám naší činnosti apod.
 • Pro obchodní a edukační účely, jako je například informování studentů nebo rodičů o nových akcích.

Na základě kterých právních titulů osobní údaje shromažďujeme a  zpracováváme

Abychom mohli vaše údaje sbírat a zpracovávat, musíme k  tomu mít vždy alespoň jeden z  tzv. právních titulů. V  našem případě pracujeme s těmito čtyřmi tituly.

 • Plnění smlouvy. Když se přihlásíte ke studiu nebo třeba na nějakou námi pořádanou akci, projevili jste zájem o naši službu. Abychom tuto službu mohli adekvátně plnit, potřebujeme k tomu některé vaše osobní údaje.
 • Plnění právní povinnosti. Zpracování některých osobních údajů za určitým účelem výslovně nařizují některé právní předpisy České republiky. V našem případě se například jedná o účetnictví.
 • Oprávněný zájem. Jako právní subjekt chceme i nadále zkvalitňovat poskytované služby, případně vyvíjet a poskytovat služby nové. Stejně tak se chceme v  případě nutnosti bránit maření této naší činnosti. Jednotlivé činnosti, které vedou k naplnění výše zmíněných snah, lze chápat jako náš oprávněný zájem. Do této oblasti spadá například využívání webové analytiky pro potřeby zkvalitňování a rozvíjení našich služeb nebo uchovávání komunikace pro potřeby případných sporů.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů. V případech, kdy nemůžeme využít jiný oprávněný titul, vás vždy žádáme o souhlas. Tak se například studentů ptáme, zdali můžeme zveřejnit jejich fotografie na webu nebo sociálních sítích. Souhlas se zpracováním můžete odmítnout a také kdykoliv odvolat.

Jak dlouho vaše údaje shromažďujeme

Osobní údaje zpracováváme v případě plnění právní povinnosti po dobu stanovenou legislativou. U údaje, které zpracováváme na základě jiných právních titulů, je doba zpracování následující.

 • Studenti a rodiče. Informace o studentech a rodičích budeme držet po dobu existence společnosti.
 • Odběratelé newsletteru. Váš e-mail budeme zpracovávat po dobu existence našeho newsletteru nebo do odvolání vašeho souhlasu.
 • Návštěvníci webu. Informace o návštěvních webu budeme zpracovávat po dobu existence společnosti.

Po skončení doby oprávněného zpracování přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat a  provedeme jejich vymazání.

Jak vaše osobní údaje chráníme

Osobní údaje maximálně chráníme před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením. Systém ochrany vašich dat zahrnuje tyto části.

 • Fyzické zabezpečení a elektronické zabezpečení. Využíváme nejmodernější IT systémy a aplikace. Všechny používané aplikace jsou zabezpečeny šifrováním a přístup k nim je zabezpečen přístupovými údaji. Naše kancelář je zabezpečena bezpečnostními zámky.
 • Procesuální zabezpečení. Máme detailně zmapovány veškeré operace, které s vašimi osobními údaji provádíme. To nám umožňuje sbírat jen takové osobní údaje, které skutečně potřebujeme, a minimalizovat nakládání s nimi. A tím co nejvíce snížit potenciální rizika zneužití.
 • Personální zabezpečení. Veškeré osoby, které přicházejí v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností do styku s vašimi osobními údaji, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Tato povinnost trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám.

Kdo vaše data zpracovává

Vaše osobní údaje pro nás zpracovává několik subjektů, tzv. zpracovatelů, které uvádíme níže v přehledu. Všichni zpracovatelé splňují přísné podmínky v oblasti zabezpečení dat a vaše osobní údaje pro nás zpracovávají na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, resp. smluvních podmínek.

Pod pojem zpracování patří systematické činnosti, jako je například shromažďování, zaznamenání, uspořádání, strukturování, vyhledávání osobních dat, stejně jako ukládání údajů na nosiče informací nebo jejich likvidace.

Zpracovatelé, kteří pro Gymnázium ARTION zajišťují analytické a marketingové služby

 • Perspectivo s.r.o.
  IČ: 03162761, se sídlem Nádražní 59/112 – 150 00 Praha 5, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C
 • SmartSelling a.s.
  IČ: 29210372, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. B 7559, zastoupené Kateřinou Fišerovou jako předsedkyní představenstva a se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno

Zpracovatelé, kteří pro Gymnázium ARTION zajišťují technické a technologické služby

 • Perspectivo s.r.o.
  IČ: 03162761, se sídlem Nádražní 59/112 – 150 00 Praha 5, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C
 • SmartSelling a.s.
  IČ: 29210372, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. B 7559, zastoupené Kateřinou Fišerovou jako předsedkyní představenstva a se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno
 • Breezy s.r.o.
  IČ: 27733823, se sídlem Plzeňská 157/98, Košíře, 150 00 Praha 5, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C

Vaše práva

Jako fyzická osoba máte následující práva, která u nás můžete kdykoli uplatnit.

 • Právo na informace
 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu, resp. doplnění osobních údajů
 • Právo na výmaz neboli právo být zapomenut
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování
 • Právo požadovat po Správci kopii zpracovávaných osobních údajů
 • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • Právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením

Vaše práva můžete aktivně uplatnit prostřednictvím těchto kontaktů

Adresa E-mail Telefon

Gymnázium ARTION

Mikulandská 134/5

Praha 1, 110 00

gymnazium@artion.cz

731 521 632‬

Požadované informace, resp. vyjádření, vám poskytneme bez zbytečného odkladu. Maximální lhůta pro odpověď je měsíc od obdržení žádosti. 

Budou osobní údaje zpracovávány automatizovaným individuálním rozhodováním?

Automatizovaným individuálním rozhodováním se rozumí situace, kdy ke zpracování osobních údajů dochází výhradně automatizovaně (bez lidského zásahu), tj. pomocí automatických informačních systémů, webových programů a jiného softwaru.

Správce nebude provádět žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném individuálním zpracování, které by mělo pro subjekt údajů právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýkalo.

Cookies

Co jsou soubory cookies a k čemu slouží

Cookie je malé množství dat, které ve formě textového souboru odesílá server navštěvované stránky do zařízení uživatele – počítače, telefonu či tabletu. V zařízení se soubor dat uloží a při každé další návštěvě stejné webové stránky odešle informaci serveru. 

Díky souborům cookies dokáže webový server například rozpoznat, že jste již v minulosti stránky navštívili, který jazyk používáte apod. Webové stránky využívají cookies zejména k těmto účelům.

 • K identifikaci uživatele a zapamatování jeho preferencí – například zapamatování přihlašovacích údajů pro rychlý přístup do klientské sekce nebo nastavený filtr záznamů.
 • Pro analytické a marketingové účely – například pro sledování výkonu jednotlivých zdrojů návštěvnosti (z přirozeného vyhledávání, ze sociálních sítích, z newsletteru apod.), k cílené reklamě na základě navštívených částí webu apod.

Typy cookies

Soubory cookies můžeme členit dle různých kritérií. V praxi se nejčastěji uplatňuje následující dělení. 

Cookies z hlediska platnosti:

 • Krátkodobé (session) cookies jsou soubory, které jsou automaticky mazány, jakmile uživatel opustí daný web. 
 • Dlouhodobé (persistent) cookies jsou soubory, které zůstávají v zařízení i poté, co uživatel opustí webové stránky. Doba, po níž jsou soubory v zařízení aktivní, bývá v rozmezí dnů až měsíců. 

Cookies z hlediska domény (webu), ke kterému patří:

 • Cookies vlastníka stránky jsou soubory, které odesílá server právě navštěvovaného webu.
 • Cookies třetí strany jsou soubory, které ukládá jiná stránka než ta, na které se uživatel právě nachází. Jedná se o cookies vytvořené a používané společnostmi jako Google, Facebook, Seznam a další. Tyto strany mohou například použít nasbíraná data k zacílení reklamy na jiných stránkách.

Cookies z hlediska účelu:

 • Funkční, esenciální cookies – jsou nutné pro standardní fungování webu. Bez nich by byla v různé míře narušena uživatelská přívětivost stránek. 
 • Analytické cookies – umožňují sledovat a analyzovat pohyb uživatelů na webu, využívání jednotlivých prvků webu, návštěvnost konkrétních stránek a další metriky. Získaná data pak může provozovatel webu využít ke zlepšení stránek nebo pro marketingové účely. 
 • Trackovací a remarketingové cookies – slouží k optimalizaci nabídky reklamy na jiných webových stránkách, které disponují reklamními plochami. 
 • Konverzní cookies – slouží k vyhodnocování výkonnosti webu a efektivity reklamy. Pomáhají odpovídat na otázky jako, které zdroje návštěvnosti přinášejí nejvíce poptávek, které reklamní systémy mají nejlepší poměr náklady versus výsledky apod.

Cookies na webu artion.cz

Název

Společnost Typ Platnost
Universal Analytics 

Google Inc. 

Analytické/Statistické

Dlouhodobé 
Krátkodobé 
Facebook Pixel Facebook Marketingové/Reklamní Krátkodobé

CMS-*

SERVERID

Breezy s.r.o. Nutné Krátkodobé

Jak zamezit ukládání souborů cookies

Tím, že www stránky artion.cz používáte, souhlasíte s ukládáním souborů cookies do svého zařízení. Pokud chcete pokračovat v prohlížení bez využívání cookies, máte dvě možnosti, jak se ukládání těchto souborů vyhnout. Ve svém webovém prohlížeči můžete povolit ukládání jen určitých typů cookies anebo jejich využívání zcela zakázat. Můžete také po každé návštěvě webu manuálně smazat historii procházení. Jak postupovat najdete v nápovědách příslušných webových prohlížečů.

Upozorňujeme však, že při úplném zákazu cookie může dojít k narušení funkčnosti webových stránek www.artion.cz.